RODIČIA/VEREJNOSŤ/PLÁVANIE


Kontakt : rodiciapkpezinok@hotmail.com

Táto sekcia webu je iniciativa rodičov a priateľov detí plávajúcich v Plaveckom klube Pezinok (PKPK) a slúži na informovanie rodičov, športovej i širokej verejnosti, obyvateľov pezinského okresu a mesta Pezinok nielen o možnostiach podpory plávania detí v Pezinku a realizovaných krokoch.


NÁŠ CIEĽ : 

  • Nižší nekomerčný nájom za dráhy a vstupy do bazéna s príslušenstvom pre všetky deti plávajúce v Pezinku.
  • Transparentné rozdelenie plaveckých dráh pre plávajúce deti v športových kluboch a verejnosť.
  • Pokračovanie v dlhoročnom rozvíjaní a podpore plávania v Pezinku.
ČO SA TERAZ UDIALO (pre info rozkliknite body I. až VIII. nižšie alebo si pozrite krátke zhrnutie situácie tu)

AKO ĎALEJ V NEŠPORTOVEJ DISCIPLÍNE?

Rok uplynul od nášho prvého pokusu o komunikáciu s novým p. primátorom o situácii na plavárni. Stretnutie v januári 2019 sa neuskutočnilo pre zrušenie dohodnutého termínu zo strany p. primátora bez udania náhradného termínu. Ďalšie mesiace uplynuli neriešením p. primátorom/vedením mesta vyvolanej situácie zvýšenia nájmu plaveckých dráh (sept. 2019) v časoch určených na plávanie detí a mládeže. 

Od septembra 2019 sme poskytli p. primátorovi a poslancom mnoho informácií, zanalyzovaných dát pre vyhodnotenie faktu, že cena 21,00 Eur za hodinový nájom plaveckej dráhy je vysoká a pre šport detí a mládeže nepodporujúca, priam likvidačná. Žiadali sme prehodnotenie ceny nájmu do decembra 2019, nakoľko do konca roka bola podpísaná zmluva, a nie do konca škol. roka, ako je bežné (tiež neštandardná situácia prvýkrát použitá novým vedením mesta).

Apelovali sme na včasné nastavenie a odkomunikovanie pravidel/zámerov v cenách nájmu plaveckých dráh.

Informácie o postupe vybavovania nášho návrhu ovplyvňujú rozhodovanie o zotrvaní našich detí pri plávaní vzhľadom na rodinné rozpočty.

Neriešenie veci mestom má za následok, že do roku 2020 vstupujú deti a mládež venujúce sa plaveckému športu na mestskej plavárni s cenou nájmu 21,00 Eur/hod/dráha – jednou z najvyšších na Slovensku na tomto type bazéna.

Domnievame sa, že spravodlivý prístup v rovnosti ceny nájmu plaveckých dráh pre všetky plávajúce deti v Pezinku by sa dosiahol aj pristúpením mesta Pezinok k úprave cien za nájom plaveckej dráhy smerom nadol. 

Spôsob neriešenia a nevybavovania veci zvýšenia ceny pre deti a mládež, šírenie negatívnych a nepravdivých a manipulatívnych informácií zo strany p. primátora a niektorých poslancov z jeho tímu nás zaráža. Doteraz iniciativa rodičov písala a predostierala návrhy a tlmili sme povzbudenie mnohých rodičov situáciu medializovať. Avšak pre Vašu doterajšiu nečinnosť a spôsob riešenia vyššieopísanej situácie zvažujeme aj ďalšie kroky o.i. medializáciu postoja zástupcov mesta.

V prospech koho sa presadzuje skúmanie jedného klubu a len v jednom športe v meste? Kto má záujem poškodzovať roky vybudované renomé Plaveckého klubu Pezinok, ktorý položil základy plávania v Pezinku? Deje sa to v prospech detí? V prospech rodičov športujúcich detí? V prospech verejnosti?