XII. Február 2020 – rodičia aktívne využili možnosť komunikovať vysokú cenu za plavecké dráhy


Rodičia z Iniciatívy rodičov plávajúcich detí privítali zavedenie prvého pondelka v mesiaci ako deň otvorených dverí na radnici a piati rodičia navštívili p. primátora 3.2.2020. Okrem iných občianskych postrehov mu spomenuli neriešenie a neodpovedanie na predchádzajúce listy, fakt, že športujúcim deťom je prenajímaná plavecká dráha stále za najvyššiu cenu na Slovensku pre tento typ mestského bazéna.

A zároveň ho oboznámili s disponovaním pripravovaného stanoviska Mesta Pezinok k rodičom detí plávajúcich pod hlavičkou Plaveckého klubu Pezinok obsahujúcom zavádzajúce a dobrú povesť poškodzujúce tvrdenia. Tiež sme p. primátorovi odovzdali našu analýzu tvrdení (viď bod X.). Domnievame sa, že je načase jasne pomenovať   p. primátorom vyvolanú situáciu.  

Aj vzhľadom na postoj a vyjadrenia na adresu PKPK a k solventnosti rodičov od p. Chudého (riaditeľ MPS) opísaných záujemcom o prenájom nebytových priestorov na plavárni v príspevku na FB Pezinok 31.1.2020 sme sa ešte raz ohradili voči znakom zaujatosti mesta voči vedeniu PKPK a rodičom a prezentovali sme naše vnímanie celej veci ako majúce črty neodbornosti, zavádzania verejnosti, poškodzujúcich dobré meno a ignorovania odbornými argumentami podložených žiadostí rodičov plávajúcich detí. 

Pán primátor uviedol, že on je posledný, ktorý by bránil rozvíjaniu športu detí a že bude pravdepodobne na konci februára (26. 02. 2020) zvolávať okrúhly stôl s ním, zástupcami klubov plávajúcich na mestskej plavárni, po jednom rodičovi za každý klub, riaditeľa MPS a predsedu športovej komisie za účelom dohody o cene nájmu dráhy a následne jej predloženia na schválenie poslancom. Opäť má záujem, aby každý klub predložil svoje poplatky za tréningy určitej vzorovej skupiny detí. Pozvánka s agendou okrúhleho stolu ešte nebola zaslaná. Zodpovednosť za cenu prenájmu svojho majetku má mesto a nie je určite vecou dohody športových klubov (navyše úplne rozdielnych, čo do počtu registrovaných detských plavcov, skladby plavcov, veku, spôsobu využívania plavárne, záujmu rozvíjať plavecký šport v PK, pravidelnosti a dlhodobosti plávania detí na mestskej plavárni). Tiež si myslíme, že poplatky jednotlivých klubov voči rodičom detí sú individuálne (ich komplexnosť v prípade PKPK sme ozrejmili na tomto webe ako aj v diskusiách) a určite by to nemala byť báza na základe, ktorej sa určuje hodinová sadzba nájmu plaveckej dráhy. Poplatky pre rodičov nemajú vplyv na cenu plaveckej dráhy. Upozorňujeme na nedostatok v aplikovaní tohto prístupu k stanoveniu nájmu na športovisko, keď takýto prístup nie je uplatňovaný pre každý šport detí a športoviská v meste Pezinok.

V tejto súvislosti sme upozornili p. primátora na nedostatočne vypracovanú koncepciu športu prerokovanú v komisii športu. Koncepcia športu, ktorá by sa mala opierať o Plán hospodárského a sociálneho rozvoja mesta, by mala byť dokumentom, ktorý exaktne určuje športoviská, špecifiká jednotlivých športov, detailné informácie o športových kluboch (nielen tých, ktoré poberajú dotácie od mesta), ukazovatele a faktory osobitného zreteľa pri nájme športovísk a jasne definované ciele a akčný plán rozvoja športu v meste s definovaním skupín obyvateľstva, typu športu atď.

Potvrdili sme platnosť našej ponuky pri spoluvytváraní koncepcie rozvoja športu mesta Pezinok.