VIII. December 2019 – stretnutie s p. primátorom, 3. list p. primátorovi, neriešenie situácie a nepravdy


Po 4 mesiacoch od otvoreného listu rodičovskej iniciatívy a vyššie zdokumentovaného priebehu neriešenia primátorom/mestom iniciovaného zvýšenia nájmu plaveckých dráh pre plávajúce deti na mestskej plavárni v Pezinku na jednu z najvyšších súm na tomto type bazéna ako je bežné na Slovensku sa 12.12.2019 uskutočnilo stretnutie s primátorom mesta Pezinok, 3 rodičmi, hlavnou trenérkou klubu PKPK a zástupcami Slovenskej plaveckej federácie (SPF) - prezidentom SPF a viceprezidentom SPF pre plávanie. 

Vo vecnej debate sme si navzájom ozrejmili a konštatovali:

·         známy nedostatočný počet a stav športovej infraštruktúry vrátane plavární pre občanov v meste a okrese Pezinok (ako aj v iných mestách v SR),

·         úlohou mesta je podpora športu detí a mládeže, a to v čase, kedy deti športovať môžu – v poobedňajších hodinách (dospelí a plávajúca verejnosť, hobby plavci majú v rozvrhu dňa a týždňa väčšiu voľnosť nájsť si čas na 1-2 hodiny plávania),

·         deti a mládež organizované v plaveckých kluboch potrebujú podmienky na pravidelný tréning (starší žiaci takmer na dennej báze)

·         mestá v SR (rovnako zápasiace s rovnakými problémami ako Pezinok) podporujú plávanie detí priamo aj nepriamo (dotáciami a zníženým/symbolickým nájomným plaveckých dráh)

·         vysoké nájomné plaveckých dráh a nízka dotácia športu spôsobujú, že mesto síce jednou rukou dáva deťom a mládeži financie na šport, ale dvoma rukami ich berie a plávanie ako šport detí v Pezinku je najviac postihnutý touto „nepodporou“ spomedzi všetkých športov,

·         hodinové nájomné za plaveckú dráhu na úrovni 21,00 Eur je likvidačné pre každý plavecký oddiel,

·         uistenie, že nájomné plaveckých dráh na úrovni podporujúcej šport detí a mládeže žiada rodičovská iniciativa od začiatku pre všetky deti v každom plaveckom klube v Pezinku,

·         náklady na mestskú plaváreň v primátorom uvedenej sume sú neštandardne vysoké (dôvodm môžu byť zastaralé technológie alebo iné faktory, ktoré treba zanalyzovať)

·         koncepcia rozvoja športu mesta je zásadný dokument pre stanovenie priorít, cieľov a rámca aktivit mesta v oblasti športu a má byť prepojený na celkový plán rozvoja mesta. Legislatívne má vychádzať z priorít štátnej koncepcie športu:

1)             podpora športu ako odporúčaného spôsobu aktívneho trávenia voľného času širokej 
verejnosti, najmä detí a mládeže, 


2)             podpora športovej reprezentácie a prípravy športovo talentovanej mládeže, 


3)             boj proti negatívnym javom v športe, vrátane boja proti dopingu, ochrany zdravia 


4)             zabezpečenie transparentného a efektívneho financovania športu, 


5)             vytvorenie zodpovedajúceho legislatívneho rámca v športe. 


·         potvrdenie aktívnej pomoci zo strany PKPK ako aj SPF pri spoluvytváraní koncepcie rozvoja športu mesta Pezinok za plavecký šport po zvrejnení metodiky tvorby koncepcie rozvoja športu vedením mesta (prezident SPF má 13-ročné skúsenosti s tvorbou koncepcií a samosprávou)

·         prepracovaná koncepcia rozvoja športu mesta (nechápaná iba ako formálny dokument) pomáha prijímať koncepčné a komplexné rozhodnutia (predchádza unáhleným a neodborným rozhodnutiam jednotlivcov a mestských organizácií) a prispieva k transparentnosti,

·         vyjasnenie kompetencií v stanovovaní nájmu plaveckých dráh,

·         podrobné zdôvodnenie rozsahu dráhohodín (82%), ktorého sa dotklo zvýšenie nájmu zo sumy 9,00 Eur na 21,00 Eura a že išlo o zdraženie, ktoré sa dotýka plávania detí a mládeže,

·         pripomenutie, že PKPK ako aj iné kluby, ktoré vznikali oveľa neskôr (napr. v závere roku 2013) akceptovali cenu 21,00 Eur/hod v časoch, ktoré kolidovali s plávaním verejnosti (cez týždeň po 18:30 hod a cez víkend) a za zabratie dráh deťmi na úkor verejnosti súhlasili s cenou na komerčnej úrovni (v prípade PKPK tieto časy tvorili 18% dráhohodín)

·         neštandardné obdobie predloženej zmluvy o vstupe na bazén do konca roka,

·         vysvetlenie komplexnosti poplatkovej skladby v klube a prepočte viacerých kritérií s ohľadom na solidaritu medzi členmi v klube,

·         ozrejmenie, že PKPK stále s cenou detí plávajúcich 2 hod/týžden (začínajúci plavci) na mestskej plavárni udržiava roky ceny najnižšie v Pezinku, aby deti bez ohľadu na ekonomické a sociálne rodinné zázemie mali pozitívny prvý kontakt s plaveckým športom a boli maximálne podporené,

·         fakt, že plávajúce deti v Pezinku a ich rodičia vnímajú diskrimináciu zo strany mesta, nakoľko ako jediný šport uhrádzajú také isté nájomné za mestské športovisko ako akýkoľvek podnikateľský subjekt. Pritom toto pravidlo nie je využívané pri ostatných športoviskách patriacich mestu a ostatných športoch v meste a v iných mestách SR zvykne byť cenník športovísk členený podľa typu nájomcu (komerčný subjekt, obč. združenia, plavecké kluby, školy)

·         podnet na zváženie zaťažovania subjektov venujúcim sa športu detí a mládeže pripočítavaním DPH za nájom plaveckej dráhy, keďže plavecké kluby sú občianske združenia a  nie platci DPH.

 

Na stretnutí bolo p. primátorom prisľúbené prerokovanie a prehodnotenie výšky nájomného za plavecké dráhy a dohodnuté oznámiť nám stav v danej veci najneskôr do stredy 18.12.2019, tak aby sme mohli podpísať relevantnú Zmluvu o prenájme plaveckých dráh, ktorá mala expirovať 31.12.2019.

Do dohodnutého termínu sme žiadnu odpoveď ani iné vyjadrenie nedostali. PKPK nedostal od Mestského podniku služieb do tohto termínu návrh zmluvy vo formáte editovateľnom a vhodnom na pripomienky.

Aj po predložení materiálov s informáciami, grafmi, dátami, po prizvaní odborníkov sme sa opäť stretli s nekomunikovaním a neochotou riešiť situáciu vzniknutú zvýšením nájmu plaveckých dráh pre šport detí a mládeže v Pezinku.

Dňa 19.12.2019 PKPK. podpísal s Mestským podnikom služieb predloženú zmluvu s cenou 21,00 Eur/hod/plavecká dráha na obdobie od 2.1.2020. Avšak len v záujme našich detí, aby mohli aj v januári 2020 po vianočných prázdninách plávať a nemuseli sa vzdať svojho obľúbeného športu. Taktiež sme sa chceli vyhnúť neoprávnenému využívaniu majetku mesta bez podpísanej zmluvy. V žiadnom prípade nesúhlasime so stanovenou cenou a už vôbec nie so spôsobom majúcim  črty neprofesionality, neúcty a účelovosti, ako vedenie mesta pristupuje k ním vyvolanej situácii a komunikácii s nami. Radi by sme čas, ktorý venujeme vysvetľovaniu jednoduchého faktu (cena 21,00 Eur je vysoká a k dorovnaniu v časoch určenom na plávanie detí a mládeže t.j. do 18:30 hod. nedošlo) venovali radšej rozvojovým činnostiam, ktoré posunú plavecký šport detí vpred, a aby aj možno teraz narodené deti mali v budúcnosti vytvorené dobré podmienky na plavecký šport. Ako roky aktívni občania a členovia 15 rokov aktívneho plaveckého klubu sme mnohí z rodičov veľmi dúfali a želali si zmenu v meste. Pre plávanie detí a mládeže v Pezinku však nastala zmena negatívna.

Ďalší list zaslaný p. primátorovi Hianikovi a na vedomie poslancom po zavádzajúcich a dobré meno PKPK poškodzujúcich informáciách na soc. sieti si môžete prečítať nižšie.

Prehľad doplňujúcich grafov, dát a informácií o fakte, že k zvýšeniu bez predchádzajúcej analýzy, bez podobného aktu pri iných športoch, v čase zastupujúceho vedenia MPS došlo len pre čas, ktorý bol na polovici dráh plavárne roky určený na plávanie detí a mládeže.