V. Mestské zastupiteľstvo 09/2019 a účasť zastupujúcich rodičov


Zástupcovia rodičov sa 26. 09. 2019 zúčastnili na zasadnutí mestského zastupiteľsva v Pezinku. Účasťou zastupujúcich rodičov na jednaní mestského zatupiteľstva koncom septembra sme chceli na problém neúmerného navýšenia prenájmov a následkom toho razantného zvýšenia poplatkov pre rodičov poukázať a znovu vyzvať zástupcov mesta sa týmto zaoberať. Dvaja rodičia dostali možnosť prezentácie. Niektorí poslanci spolu s p. primátorom odťahovali pozornosť k porovnávaniu klubov, ktoré plávajú aj mimo mestskej plavárne, k podsúvaniu informácie, že za zvýšenými platbami rodičov je neúmerné zvýšenie cien klubom, k členskej základni. Vôbec nebrali do úvahy analýzu poplatkov za nájom bazénu a zovšeobecnili komerčný nájom ako zrovnoprávňujúci faktor zvýšenia ceny nájmu pre PKPK. Viacmenej jednostranná diskusia prebiehala skôr so zameraním „nastolenia spravodlivosti“ medzi klubmi, než hľadaním riešení dostať pezinské nájomné z popredných priečok nižšie dolu.

 Mesto malo možnosť sa zachovať zodpovedne a znížiť cenu nájmu, avšak p. primátor naďalej trval na zvýšení.

Pán. primátor prisľúbil nechať vec znovu zanalyzovať a v novembri znovu predložiť na prejednanie.

Pán poslanec Macs sa zaviazal na novembrové zasadnutie MsZ pripraviť analýzu/koncepciu, ktorú mesto aj napriek tomu, že mu to ukladá zákon č. 440/2015 o športe v z. n. p nemá a ponúkol novovymenovanému riaditeľovi MsP spoluprácu.                                                                                                                    

Pán poslanec Alexy vysvetlil, že nie je žiadúce požadovať od klubov ich nákladové kalkulácie a skladby poplatkov, ale:

  1. podľa zák. o športe je každé mesto povinné mať vypracovanú koncepciu rozvoja športu a PK ju nemá,
  2. analýza prevádzkových nákladov športovísk je žiadúca ako podklad pre rozhodovanie o udelení napr. osobitného zreteľa pre využívanie športovísk,
  3. je žiadúce stanovenie jasných parametrov pre kluby (registrovaní športovci, účasť na krajských, SR a zahr. podujatiach, medailové umiestnenia,...).


P. poslanec Uhlár okrem iného uviedol, že Pezinok nemôže doplácať na plavcov, ktorí nemajú v meste Pezinok pobyt.

P. Poslanec Hidaši uviedol, že rozdiely v členskej základni nie sú také výrazné (PKPK má 250 plavcov, ŠPKPK má 170 detí a 20 dospelých a športový triatlonový klub má cca 160 členov- údaje o počte členov iných klubov neboli ničím podložené), aby musel byť niektorý klub zvýhodňovaný, a preto sa nájom zrovnoprávnil.