IV. Otvorený list rodičov p.primátorovi a poslacom


Nemohli sme akceptovať zvýšenie cien, čoho následkom bolo v septembri zorganizovanie širšej iniciatívy (druhý otvorený list) a ako sa ukázalo silne podporovanej (rodičmi podpísané hárky) – za účelom vyjednať dostupnú, NEKOMERČNÚ úroveň cien nájmov.

Napísanie a zaslanie otvoreného listu rodičov s podpisovými hárkami vedeniu mesta so žiadosťou o prehodnotenie výšky nájmu a akceptovaniu školských a mimoškolských aktivít detí, ktoré sú nastavené od začiatku až do konca školského roka (od septembra do júna a nie do konca decembra). Neistota rodičov, ktorí majú nastavený odvoz a zvoz svojich detí na čas tréningov.

Otvorený list bol zaslaný p. primátorovi ako aj všetkým poslancom mestského zastupiteľstva, jeho znenie je nižšie: 

Po zaslaní otvoreného listu poslancom a primátorovi nasledovala krátka emailova komunikácia medzi zástupcom rodičov a primátorom pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.

Zástupcovia rodičov uskutočnili Analýzu nájmov plaveckých dráh a bazénov v SR, pri ktorej využili zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam v z. n. p. a vyhľadávanie povinne zverejnených zmlúv na internete za účelom zistenia nájmov, typov podpôr pre plavecké kluby v mestách naprieč Slovenskom s mestskou plavárňou. Výsledkom bolo vypracovanie detailnej tabulky s nasledovnými dátami a informáciami o:

  • spôsobe prenajímania plaveckých dráh mestami (cez príspevkové organizácie, cez športové kluby, komerčné subjekty, správcov),
  • plaveckých kluboch trénujúcich v danom bazéne,
  • type a veľkosti bazéna,
  • typoch nájmu podľa typu nájomcu (školy, firmy, športové kluby, organizácie, občianske združenia),
  • sumách nájmu pre verejnosť,
  • zmluvných vzťahoch s plaveckými klubmi,
  • dotáciách,
  • úľavách na nájomnom,
  • mechanizmoch podpory klubov (znížené nájomné, úhrady služieb spojených s nájmom, podpora plaveckých podujatí organizovaných klubom,...).

Z detailnej tabulky bol extrahovaný rebríček prenájmu plaveckej dráhy v mestách naprieč SR, pri ktorých sa v čase zberu údajov dala jednoznačne stanoviť hodnota pre kritérium: 1 hodina nájmu 1 plaveckej dráhy s DPH v 25 m bazéne v popludňajších hodinách v pracovnom týždni pre deti. 

Podľa tohto kritéria vyšiel Pezinok ako mesto s najvyšším nájmom v SR. Podrobné informácie (prehľad nájmov v SR, sformulovaný návrh na nový nájom), žiadosť o zníženia prenájmu spolu so zdôraznením, že cena komerčného nájmu je pre kluby vysoká boli pred zasadnutím mestského zastupiteľsva (MsZ) v Pezinku zaslané poslancom MZ spolu so žiadosťou o zaradenie na rokovanie MsZ.