I. Zaslanie žiadosti emailom novozvolenému p.primátorovi za účelom stretnutia


Zástupcovia rodičov sa pokúsili o stretnutie s novozvoleným p. primátorom za účelom prediskutovania problematiky plávania v meste Pezinok s návrhmi na zefektívnenie komunikácie, zrovnoprávnenie prístupu ku plaveckým klubom a pod. O stretnutie bol požiadaný p. primátor 17. 01. 2019 prostredníctvom e-mailu. Na druhý deň p. primátor vo svojej e-mailovej odpovedi uviedol, že sa rád stretne a navrhol, aby sme si dohodli stretnutie prostredníctvom sekretariátu. Termín stretnutia bol so sekretariátom dohodnutý a pár dní pred konaním zo sekretariátu primátora zrušený bez udania náhradného termínu.

Znenie e-mailu, ktorým bol p. primátor 17. 01. 2019 požiadaný o stretnutie a odpoveď zo dňa 18.1.2019, si prečítate tu: